بچه های سایبری

جنگی که بود ، راهی که هست
بچه های سایبری

بچه های سایبری لبیکی است به فرمان جهاد نرم مقام معظم رهبری

آخرين نظرات
دوستان

 تا شِرک و کُفـر هست ، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.